Privacyverklaring Twice Eindhoven B.V. en/of Alpha Eindhoven B.V.

Twice Eindhoven en Alpha Eindhoven B.V., gevestigd aan High Tech Campus 10 5656 AE in Eindhoven (website www.twice.nl, telefoonnummer 040 851 65 65) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel, grondslag en verwerken persoonsgegevens

Twice Eindhoven B.V. en Alpha Eindhoven B.V. verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken staan in relatie tot het

  • werkzaam zijn (in dienst of inhuur) voor Twice Eindhoven B.V.
  • huren van bedrijfshuisvesting en faciliteiten bij Twice Eindhoven B.V. en/of Alpha Eindhoven B.V.
  • kunnen afnemen van allerlei diensten en/of deelname aan evenementen van Twice Eindhoven B.V. en/of en Alpha Eindhoven B.V.
  • het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Verstrekken persoonsgegevens

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Twice Eindhoven B.V en/of Alpha Eindhoven B.V. doet u vrijwillig op basis van de grondslag toestemming, overeenkomst, gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting zoals omschreven in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u hier niet mee akkoord gaat, dan kunnen we geen contractuele verplichtingen met u aangaan, contact met u opnemen of informatie naar u sturen. Uw gegevens worden geregistreerd in een database en gebruikt voor de normale zakelijke doeleinden van Twice Eindhoven B.V. en/of Alpha Eindhoven B.V. Mocht u geen prijs meer stellen op contact of informatie heeft u altijd het recht deze toestemming te wijzigen of in te trekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via i.naus@twice.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Verwerking gegevens uit hoofde van een huurovereenkomst

Persoonsgegevens van (de vertegenwoordiger van) huurder worden door Twice Eindhoven B.V en/of Alpha Eindhoven B.V. verwerkt voor de navolgende doeleinden: het uitvoeren van de huurovereenkomst, het (plannen van) onderhoud, het doen van bezichtigingen en overnames, het doen van betalingen en het innen van vorderingen waaronder het in handen stellen van derden daarvan, het behandelen van geschillen, vragen, of onderzoeken, waaronder juridische procedures, het doen uitoefenen van controle, activiteiten van intern beheer, alsmede de uitvoering of toepassing van een wet.

Voor deze doeleinden worden de persoonsgegevens door Twice Eindhoven B.V en/of Alpha Eindhoven B.V. indien nodig verstrekt aan derden zoals de bank ten behoeve van betalingsdoeleinden, incassobureaus, deurwaarders, advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van een betalingsachterstand of geschil, de belastingdienst en andere bevoegde autoriteiten, alsmede dienstverleners zoals IT-leveranciers, accountants en auditors en advocaten.

Bewaren gegevens

Twice Eindhoven B.V. en/of Alpha Eindhoven B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In die gevallen waarin persoonsgegevens moeten worden bewaard ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, prevaleert de bij die wet genoemde bewaartermijn.

De persoonsgegevens van sollicitanten worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende 1 jaar na beëindiging van sollicitatieprocedure in portefeuille mag worden gehouden.

De persoonsgegevens van bedrijven die interesse hebben in huisvesting en/of faciliteiten worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk 4 weken nadat de lead is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende 1 jaar mag worden bewaard.

De persoonsgegevens door videocameratoezicht worden verwijderd uiterlijk 4 weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten.

De persoonsgegevens in het kader van personeels- en salarisadministratie, debiteuren en crediteuren, leveranciers van diensten alsmede verhuur worden verwijderd uiterlijk 2 jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Voor persoonsgegevens die via een contactformulier of social kanalen worden ontvangen is de bewaartermijn maximaal 30 dagen.

Delen met anderen

Twice Eindhoven en Alpha Eindhoven B.V. verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer u toestemming geeft. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht is een verwerkersovereenkomst afgesloten waar uw privacy voorop staat.

Serviceproviders

Wij maken gebruik van technische serviceproviders die de technische infrastructuur kunnen beheren die we nodig hebben onze online-activiteiten, de inhoud ervan en de gegevens kunnen verwerken. Ook maken wij gebruik van technische serviceproviders om met u te communiceren, zoals het versturen van een nieuwsbrief of het uitnodigen voor een evenement.

Algemene gegevens

Algemene gegevens worden opgeslagen en bijgehouden om de website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Onder algemene gegevens verstaan wij de meest opgevraagde pagina’s van de website of uw voorkeuren van onze diensten. Hierbij gaat het om cijfermatige gegevens en niet om de identiteit van u als persoon.

Foto’s

Tijdens (openbare) evenementen van Twice Eindhoven B.V. en/of Alpha Eindhoven B.V. kunnen foto’s gemaakt worden die op een later moment worden gepubliceerd op onze website en/of social kanalen. Personen die herkenbaar op de foto staan en waarvan de persoonsgegevens bekend zijn, worden voorafgaand aan publicatie benaderd voor toestemming. Alle overige foto’s worden met inachtneming van het doel waarvoor ze genomen zijn, gepubliceerd. Mocht u het hier niet mee eens zijn, kunt u contact opnemen met ons via i.naus@twice.nl.

Cookies

Twice Eindhoven B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Content van derde partijen

Deze website bewaart geen content van derden zoals widgets, plug-ins of embedded content.

Nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief van Twice Eindhoven B.V. dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwbrief, wordt uw emailadres van onze verzendlijst verwijderd.

Aanmelden voor evenementen

Meldt u zich aan voor een evenement van Twice Eindhoven B.V. en/of Alpha Eindhoven B.V., dan gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor dat project of evenement. Hierdoor komt u op de verzendlijst te staan voor evenementen en mailings die in de toekomst nog gaan plaatsvinden. U kunt te alle tijden uw gegevens aanpassen of afmelden voor deze uitnodigingen en mailings.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar i.naus@twice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Twice Eindhoven B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Twice Eindhoven B.V. en Alpha Eindhoven B.V. nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming via i.naus@twice.nl. Als u niet tevreden bent met de manier waarop Twice Eindhoven B.V. of Alpha Eindhoven B.V. omgaat met uw vragen of klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.